OBKG - 学校法人 岡学園 大阪文化国際学校

ဂ်ပန္ဘာသာသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ဘယ္ေနရာမွာမဆို အတူတူပဲမဟုတ္ပါဘူး။ !!
大阪文化国際学校が選ばれる理由

ရွည္လ်ားေသာသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ယုံၾကည္ႏိုင္ေသာအေတြ႕အၾကဳံမ်ားရွိျခင္း

校舎外観

OBKGသည္၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ရွည္လ်ားေသာသမိုင္းေၾကာင္းရွိျခင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ဘာသာသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေတြ႕အၾကံုႂကြယ္ဝစြာရွိျခင္းတို႕မွာ ဂုဏ္ယူရေသာအခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

 

 

ဆရာ/ဆရာမမ်ားမွာပုံမွန္သင္တန္းမ်ား၊သုေတသနပြဲမ်ားကိုတက္ေရာက္ေလ့ရွိျပီး၊ ေန႕စဥ္ေန႕စဥ္ပို၍ေကာင္းမြန္စြာ ဂ်ပန္စာသင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ ေလ့လာျခင္းမ်ား၊သင္ၾကား ေရးနည္းပညာမ်ားတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

ဂ်ပန္စာသင္ယူရာတြင္အာ႐ံုစူးစိုက္ႏိုင္ရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားကို ျပင္ဆင္ရသည့္အလုပ္မွာလည္း ဂ်ပန္ဘာသာစကားသင္တန္းေက်ာင္း၏ အေရးၾကီးေသာတာဝန္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို တာဝန္ခံဆရာႏွင့္တိုင္ပင္ကာ အတူတကြ ေျဖရွင္းသြားၾကရေအာင္။

OBKG၏သင္ၾကားေရးဆရာ/ဆရာမမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ကာလ၌ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ  ျပႆနာမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းမ်ားကို သိရွိေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာဗဟုသုတ၊ အေတြ႕အၾကံုမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ ဂ်ပန္ပညာေတာ္သင္ဘဝကို  စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ၊ သက္ေတာင့္သက္သာႏွင့္ ကုန္ဆုံးၾကရေအာင္။

 

အံ့ဩစရာေကာင္းေလာက္ေသာ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရႏွုန္း

ဂ်ပန္ဘာသာစာသင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းျပီးသြားေသာအခါ တကၠသိုလ္၊ ဘြဲ႕လြန္တကၠသိုလ္မ်ားကို ဆက္တက္ႏိုင္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားသားပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားအားလုံး၏ ၅၀ %

ေအာက္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ OBKG မွ ေက်ာင္းမွျပီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္  ၈၀%ေက်ာ္

တကၠသိုလ္၊ ဘြဲ႕လြန္တကၠသိုလ္မ်ားသို႕ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိၾကပါသည္။

OBKG၏ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရရန္ညႊန္ၾကားေပးေသာအထူးတာဝန္ခံဆရာသည္ သီးသန္႕တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ျပီးေက်ာင္းသား၏ဆႏၵအတိုင္း တိတိက်က်ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

တကၠသိုလ္၊ ဘြဲ႕လြန္တကၠသိုလ္မ်ား၏ အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားကို စုေဆာင္းကာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းမ်ား အျမဲတမ္းျပဳလုပ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ေက်ာင္းသား၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ဆုံးျဖတ္ျပီးျပီဆိုလွ်င္  စာေမးပြဲေအာင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားျပသေပးပါသည္။

合格者の笑顔

 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ရလဒ္

 ဘြဲ႕လြန္ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္း
OBKG ရလဒ္    ၁၉.၇% 68.9% 0% 8.2%
တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ ပ်မ္းမွ်ႏွုန္း      10.8% 38.6% 1.4% 47.7%

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ရလဒ္

 ဘြဲ႕လြန္တကၠသိုလ္ေကာလိပ္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္း
OBKG ရလဒ္ ၃၀.၈% ၅၀.၁% 0% ၁၉.၁%
တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ ပ်မ္းမွ်ႏွုန္း      ၁၂.၁% ၃၅.၄% ၁.၂% ၄၉.၅%

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မည္။

就職内定通知

OBKG သည္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ညႊန္ၾကားေပးႏိုင္ေသာေက်ာင္းအျဖစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရရွိထားပါသည္။

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္႐ိုးညြန္းတမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပင္ဆင္ျပီး၊ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာေက်ာင္းသားမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနပါသည္။စီးပြါးေရးဂ်ပန္ဘာသာစကား၊ အလုပ္အင္တာဗ်ဴးေျဖနည္း   ၊ကိုယ္ေရးရာဇဝင္၊ အလုပ္ရာဇဝင္ေရးနည္းသင္တန္း၊ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာအျပဳအမူသင္တန္း စသျဖင့္  ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ သီးသန္႕ညႊန္ျပေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ အလုပ္ရရွိႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။

   

အျခား ထူးျခားခ်က္မ်ား

ဂ်ပန္ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားေသာ ေက်ာင္းအဖြဲ႕အစည္း

 

ေက်ာင္းသားသည္ ရထားလက္မွတ္ကို ပုံမွန္ေစ်းထက္ ၅၀% သက္သာေသာ ႏွုန္းထားျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ တဖန္ ႐ုပ္ရွင္ရုံ၊ အႏုပညာျပတိုက္၊ အျခားေနရာမ်ား စသည္တို႕တြင္ေက်ာင္းသားေလ်ာ့ေစ်းျဖင့္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 

 

အေကာင္းဆုံး တည္ေနရာ

 

 

JR တန္းမဘူတာႏွင့္ ေျမေအာက္ရထား အိုဂိမခ်ိဘူတာတို႕မွ လမ္းေလွ်ာက္၍ ၅ မိနစ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားေကာင္းမြန္။

 

လူေနထိုင္ရာေဒသတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ္လည္း ေက်ာင္းမွာ တိတ္ဆိတ္ျပီး စာသင္ယူေသာ ေနရာအေနနဲ႕ အရမ္းသင့္ေတာ္ပါသည္။

 

တဖန္ ၂ ကီလိုမီတာေလာက္ ရွည္ေသာ ေစ်းဆိုင္တန္းမ်ားရွိရာေနရာသို႕ လမ္းေလွ်ာက္၍ ၂ မိနစ္သာ၊ လမ္းေလွ်ာက္သြား၍ရေသာ အကြာအေဝးတြင္ ေဆးရုံ၊ စာတိုက္၊ ဘဏ္၊ စူပါမားကတ္မ်ား ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အဆင္ေျပပါသည္။ ဂ်ပန္အၾကီးဆုံးပြဲေတာ္၃ခုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ တန္းရွင္းပြဲေတာ္က်င္းပရာ တန္းမန္းဂု ေနရာကိုလည္း လမ္းေလွ်ာက္၍ ၅ မိနစ္သာ ၾကာပါသည္။  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ေပ်ာ္ရႊင္ခံစားႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

 

 

EJU စာေမးပြဲ၏ရလဒ္လည္း ေကာင္းပါသည္။

 

 

တကၠသိုလ္ဆက္တက္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေရးၾကီးဆုံးျဖစ္ေသာEJU စာေမးပြဲ၊ ဤေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပ်မ္းမွ်အမွတ္ထက္ အျမဲတမ္း အမွတ္ပိုေကာင္းၾကပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ၏ ရလာဒ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

 

လက္ရွိ(၂၀၁၄ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ)၊ဤေက်ာင္း၏ေက်ာင္းသား  ၆၅% မွာ ခန္းဂ်ီးမရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ (အင္ဒိုနီးရွား၊ စပိန္၊ ဗီယက္နမ္စသည့္) ခန္းဂ်ီးမရွိေသာ၊ ခန္းဂ်ီးမသင္ဖူးေသာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနနဲ႕ ေအာက္ေဖာ္ျပပါရလဒ္ကို ယူႏိုင္ဖို႕ရာ ခက္ခဲေသာကိစၥလို႕ ထင္ပါသည္။

 

 

 

တစ္ႏိုင္ငံလုံးပ်မ္းမွ်အမွတ္   

 

  ၂၃၁.၀ မွတ္

 

OBKG ဘြဲ႕လြန္တက္ေရာက္မည့္အတန္း၏ပ်မ္းမွ်အမွတ္

 

၂၉၂.၈  မွတ္   

 

အဆင့္ျမင့္အတန္း၏ ပ်မ္းမွ်အမွတ္       

 

 ၂၆၇.၆ မွတ္      

 

သင္တန္းအားလုံး၏ ပ်မ္းမွ်အမွတ္

 

၂၅၃.၉ မွတ္   

 

OBKG ၏ မူပိုင္သင္ယူေရးမွတ္တမ္းျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္

OBKG学習シート

ဤေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္    လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ OBKG သင္ယူေရးမွတ္တမ္းကို အသုံးျပဳပါသည္။ တာဝန္ခံဆရာ၏အကူအညီကို ရယူကာ သင္ယူေရးအစီအစဥ္တြင္မကဘဲ၊ ေနထိုင္စားေသာက္မႈဘဝမွာပါ အစီအစဥ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရေအာင္။

  E-learning စနစ္ကို ျပင္ဆင္ထား၊ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ေမးလ္လိပ္စာကို ျပဳလုပ္ေပးေဝေနပါသည္။

 

E-Learning システム

 

 

 

ေက်ာင္းသားသီးသန္႕သင္ၾကားေရးဝဘ္ဆိုက္ကို ဖြင့္ထားေပးပါသည္။ တဖန္ ေက်ာင္းသားအားလုံးအတြက္ ေမးလ္လိပ္စာတစ္ခုစီကို ျပဳလုပ္ေပးကာ၊ ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေရးတို႕ကို လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ဂ်ပန္ဘာသာစာသင္ေက်ာင္းမ်ားထဲ၌ ဒီလိုစနစ္မ်ိဳးရွိေသာေက်ာင္းမွာ OBKG တစ္ေက်ာင္းထဲသာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။

 

 

 

 

   ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စစ္တမ္းကိုမူတည္၍ သင္ခန္းစာအရည္အေသြးေျပာင္းလဲေသာစနစ္  

 

ႏွစ္ဝက္တြင္တစ္ၾကိမ္ ေက်ာင္းသားအားလုံးဆီမွ စစ္တမ္းေကာက္ယူပါသည္။ သင္ခန္းစာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေမးျမန္းကာ လက္ရွိသင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏အသံမ်ားသည္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာစာသင္ခန္းတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာျဖစ္ပါသည္။

学生アンケート用紙

 

 

    ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ လုပ္သက္ရင့္ျခင္း


ဆရာ/ဆရာမမ်ားအားလုံးမွာ ဂ်ပန္ဘာသာဆရာအရည္အခ်င္းအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရထားေသာသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ လုပ္သက္ရင့္ျခင္းမွာလည္း ၾကီးမားေသာ ထူးကဲသာလြန္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရးအေတြ႕အၾကဳံရွည္လ်ားျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား နားမလည္ေသာအခ်က္မ်ားကို နားလည္သိရွိျပီး၊ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ သင္တန္းကို ပို႕ခ်ႏိုင္ပါသည္။

ဂ်ပန္ဘာသာဆရာ/ဆရာမမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးေသာသင္တန္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

 

ဤေက်ာင္း၏ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ဂ်ပန္ဘာသာပညာေရးနည္းပညာကို ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္အလို႕ငွါ [ဂ်ပန္ဘာသာဆရာေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း] လို႕ဆိုေသာ ဂ်ပန္ဘာသာဆရာမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာသင္တန္းမ်ားကို ပို႕ခ်ေနပါသည္။ ဤေက်ာင္းရွိဆရာ/ဆရာမမ်ားသည္ ထိုသင္တန္းမ်ား၌ လုံေလာက္စြာေလ့လာသင္ယူျပီးေနာက္၊ လက္ေတြ႕သင္တန္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးလာႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။

 

 

 

ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္သတင္းမ်ား၊ အလုပ္ဝင္ရန္သတင္းမ်ား၊ စားဝတ္ေနေရးဆိုင္ရာသတင္းမ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။

 情報掲示コーナー

 

ေက်ာင္းတြင္းေၾကျငာသင္ပုန္းတြင္ မာစတာတန္း၊ တကၠသိုလ္မ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ Open Campus သတင္းမ်ား၊ေက်ာင္းဝင္ခြင့္အခ်က္အလက္၊ အလုပ္လုပ္ရန္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္သတင္းမ်ား ၊ ႏိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စားဝတ္ေနေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစသည္တို႕ကို ကပ္ထားေပးပါသည္။

 

  

အသစ္လြင္ဆုံးေသာ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္၊ ေမးခြန္းေပါင္းခ်ဳပ္၊ စာေမးပြဲဆိုင္ရာ သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားပါသည္။

各種教材

 

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းထုတ္ေဝေသာ ဂ်ပန္ဘာသာေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ား၊ ေမးခြန္းေပါင္းခ်ဳပ္မ်ားကို အားလုံးနီးပါးကို စုံလင္ေအာင္ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ အျမဲတမ္း အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားကို စုေဆာင္းပါသည္။ သတင္းစာ၊ စီးပြါးေရးသတင္းစာမ်ားအျပင္ ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္ရည္ရြယ္ထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Business Administration, Economics, Sociology,  Social Welfare Studies, Sociolinguistics,  Policy Studies  စသည့္တကၠသိုလ္မ်ားအတြက္ ကိုးကားစာအုပ္မ်ားကိုလည္း အမ်ားအျပား ျပင္ဆင္ေပးထားပါသည္။

 

 

တကၠသိုလ္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႕ သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ခံေပး၍ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေျဖေစေသာစနစ္

 

စာဆက္လက္သင္ယူရာတြင္ ထူးခြၽန္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍   တကၠသိုလ္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႕ သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ခံေပး၍ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေျဖေစေသာစနစ္ရွိပါသည္။ ဤေက်ာင္းမွ ေထာက္ခံေပးမႈကို ခံယူကာ စာေမးပြဲေျဖလွ်င္ ေအာင္ျမင္ျခင္းဆိုတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ရရွိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

 

 

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေရးစနစ္ရွိပါသည္။ JASSO ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ ေက်ာင္းတြင္းပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး

奨学金受給決定

 

OBKG တြင္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေရးစနစ္ရွိပါသည္။

 

 

၁။ JASSO မွ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး  

ဤေက်ာင္း၏ေထာက္ခံမႈေပၚလိုက္၍ ေနာက္ထပ္ ထပ္ေရြးခ်ယ္။  ၄၈၀၀ ယန္း × ၁၂ လ 

 ၂။ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး   ထူးခြၽန္ေက်ာင္းသားမ်ားပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး

ဤေက်ာင္းသီးသန္႕ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္ ၂ ၾကိမ္ ေထာက္ပံ့ေငြ ယန္း ၅ ေသာင္း ×လူအေရအတြက္

JLPT ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး

ဤေက်ာင္းသီးသန္႕ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးျဖစ္ပါသည္။ N1, N2 ရလဒ္၌ ထူးခြၽန္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္သာ။

EJU ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး

ဤေက်ာင္းသီးသန္႕ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးျဖစ္ပါသည္။ EJU  ရလဒ္၌                                                ထူးခြၽန္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္သာ။

အႏၱရာယ္ကင္း၊စိတ္ခ်လုံျခဳံ၊ မွန္ကန္ေသာ ႏိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ဘဝ ျဖစ္လာေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေသာ စနစ္ရွိပါသည္။

 

ႏိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ဘဝတြင္ ၾကဳံေတြ႕လာႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႂကြယ္ဝေသာအေတြ႕အၾကဳံႏွင့္ Know How ရွိပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ေရာက္ရွိျပီးေနာက္ ေနထိုင္ခြင့္ကဒ္ျပဳလုပ္ျခင္းအပါအဝင္ ေနရပ္လိပ္စာစာရင္းသြင္းျခင္း၊ ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးအာမခံကဒ္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈျဖစ္လွ်င္ ေျဖရွင္းရမည့္နည္းလမ္းစသျဖင့္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျပႆနာမ်ားကို ဆရာ/ဆရာမမ်ားမွ  လ်င္ျမန္စြာ လိုက္လံေျဖရွင္းေပးပါသည္။

 

 

ေက်ာင္းအေဆာင္မွာ တစ္ေယာက္တစ္ခန္းျဖစ္သျဖင့္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိပါသည္။


  • ·        တစ္ေယာက္တစ္ခန္းျဖစ္ေသာ  One room mashion   ျဖစ္ပါသည္။
  • ·         အဲယားကြန္း၊ ေရခဲေသတၲာ၊ ဂတ္စ္ဖိုး၊ ေရဖိုး၊ အင္တာနက္ဖိုးပါဝင္ပါသည္။  လွ်ပ္စစ္မီတာခသာ မိမိတို႕ဘာသာ ေပးေခ်ရမည္။
  • ·         ေနထိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံပစၥည္းမ်ား ထည့္ထားေပး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဝင္ေရာက္သည့္ေန႕မွစ၍ အဆင္သင့္ေနႏိုင္။
  • ·          Auto lock ၊ အမ်ိဳးသမီးအေဆာင္မႉးရွိေသာေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္။
  • ·         Coil Laundary ကို အေဆာင္တြင္းမွာပဲ ထားရွိ။
  • ·         အိုဆာကာ၏ ဗဟိုျဖစ္ေသာ အုမဲဒဘူတာမွ ရထားျဖင့္ ၂ ဘူတာ ( စက္ဘီးျဖင့္ ၁၀ မိနစ္)

အျခား ထူးျခားခ်က္မ်ား

TEL: 06-6882-1435
+81-6-6882-1435
Mail: obkg@japanese.ac.jp
QQ: 2240966659
大阪文化国际学校在线咨询

OBKG Information magazine Japanese.ac.jp - 大阪文化国際学校 情報マガジン

Skype

Instagram

Youtube

OBKG School Blog

Happy faces of our Graduates